Transparència, Documentació de la Taula

La Taula d’Entitats de Sarrià es una entitat compromesa amb dur a terme una gestió responsable i transparent del seu govern, i també, dels recursos econòmics dels quals disposa.

L’associació és entitat adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona que podem sintetitzar amb: absència total d’ànim de lucre, foment a la participació interna, transparència econòmica i gestió respectuosa dels recursos humans

Assemblea de Socis

2019

A. General Ordinària Març

A. General Extraordinària Maig

A. General Ordinària Juliol

2018

A. General Ordinària Juny

A. General Extraordinària Setembre

2017

A. General Ordinària Abril

A. General Ordinària Juny

A. General Ordinària Novembre

Economia

2019

Pressupost

2018

Pressupost

Compte de pèrdues i guanys

2017

Pressupost

Compte de pèrdues i guanys